סימן מב

(ב)

(ב) (ב) עד שיעשה בו מעשה כו'. דעלה קאיג, ולא אגט דהוא חול לגמרי, דלא כעולת תמידד דסבירא ליה דיש בו קצת קדושה. וכן הדין בבית הכנסתה.


ג) בגמרא מנחות לד, ב דלמ"ד הזמנה מילתא היא היכא דאתני עלייהו מעיקרא מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

ד) סי' מב ס"ק ה.

ה) דהיכא דאתני עלייהו מעיקרא מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה כמו שנתבאר בשו"ע סי' קנד סעיף ח.