סימן נז

(א)

(א) (א) דין זה במ"אא. וצ"ע שסותר למ"ש המ"א סי' קכדב. ובסימן קל"ט לקמןג שכיון שלא שמעו עשרה הוי יחיד ולא מועיל כמו שכתב בב"יד בשם מהר"יה וצע"ג:


א) ס"ק א.

ב) ראה שם ס"ק יח.

ג) אוצ"ל: לק"מ [לא קשה מידי]. ראה מ"א שם ס"ק י.

ד) סי' קלט.

ה) אבוהב בשם ארחות חיים הלכות שני וחמישי סי' טז בשם ר' נתן בר' יהודה בספר המחכים.