סימן סג

(א)

(א) לצורך מצוה קצת כעין מעשה כו'. עי' סעיף ז' וצ"ע עי' ב"יא דדמין להדדי ואפשר דמלאכה דומה למצוה כמו שנתבאר בסימן ש"וב וש"א סעיף נ"ח ותרי"ג סעיף א'ג:


א) ד"ה הקורא.

ב) סעיף ו. לקמן שם סי"ג.

ג) אוצ"ל: וש"א ס"ה וס"ו ותרי"ג ס"ה וס"ח. וראה לקמן שם ס"ח וסי"ב. חקרי הלכות ח"ו כא, א.