סימן סו

(א)

(א) ויש אומרים שאסור להפסיק כו'. הלכה ברורהא וכ"מ בטור וב"י סי' נ"טב שאין דרך לענות אלא כמו שעשה הרא"שג, וכ"פ בש"ע שםד ובסי' נ"אה, וכ"מ בהדיא בלבוש סי' נ"טו שכתב כיצד יעשה כו'ז:


א) ס"ק ד.

ב) ד"ה כתב א"א.

ג) למהר לסיים הברכה קודם שיסיים הש"ץ ולענות אמן.

ד) סעיף ד. ולעיל שם ס"ד.

ה) סעיף ב, ולעיל שם ס"ג.

ו) סעיף ד.

ז) עי' כללי הפוסקים וההוראה כלל ג..