(ג)

(ג) ויש אומרים שאפילו באמצע הפרק כו'. טור מגמראטו. ועיין במה שכתוב בסי' נ"חטז שהתוספותיז והרא"שיח ורשב"איט פליגי על רמב"ןכ והרב רבינו יונהכא ודו"קכב:


טו) ברכות יד, ב - לפירוש רבי יצחק ברבי יהודה וסייעתו (שבקו"א הקודם) דמיירי בברכה.

טז) לעיל שם סעיף ד.

יז) יומא לז, ב. וברכות ט, ב ד"ה לק"ש.

יח) ברכות פ"א סי' י.

יט) ברכות ט, ב.

כ) במלחמות ה' ברכות ח, א.

כא) ברכות ט, ב שכתב שרק ותיקין היו סומכין גאולה לתפלה אבל אדם אחר אינו חושש לסמיכות גאולה לתפלה.

כב) שא"כ מוכח כדרכי משה ס"ק ה (שפסק כותיה בפנים) דבין גאולה לתפלה לא יברך על התפילין. וראה גם לעיל ריש ס"ט..