(ד)

(ד) ויש אומרים שיכול ג"כ לומר כו'. רמ"אכג, וכן משמע מלשון רוקחכד שבב"יכה ולא יאמר אמת כו' להרחיק כו'. וכוונת המ"אכו צ"ע, דהא מדינא אין צריך לחזור ולקרות כמו שנתבאר בסי' ס' בסעיף ב'כז, וא"כ הפסיק בין ה' לאמת (וגם את"ל דחייא בר רב דף י"דכח, איך קרא כך תחלה). ואם ירצה להחמיר לחזור ולקרות כדי לסמוך, גם לרמ"א יעשה כן. ומשום סמיכה לחתימת אהבת אין לחוש לפ"ד הרשב"אכט בשם הגאונים, וגם הרוקח ס"ל הכי, ומש"ה לא הקפיד אלא על בין ה' לאמת:


כג) סעיף י.

כד) סי' שכא (בשם ר' יהודה בן קלונימוס משפירא).

כה) ד"ה כתב הרוקח.

כו) ס"ק טו.

כז) ולעיל שם ס"ב.

כח) ברכות יד, ב: אמר אני ה' אלהיכם צריך לומר אמת לא אמר אני ה' אלהיכם אינו צ"ל אמת.

כט) ברכות יב, א ד"ה ושמע מינה. שו"ת ח"א סי' מו וסי' שיט.