סימן ע

(ב)

(ב) וכיון שצריך כו'. ואפשר בלאו האי טעמא אסור גם קודם ק"ש שהוא עיקר קבלת מלכות שמים ויש בה משום ואותי השלכת כו'ה:


ה) מלכים א יט, ד (ואותי השלכת אחרי גויך). ובמסכת ברכות י, ב: (אל תקרי גויך אלא גיאך) אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים.