סימן עג

(א)

(א) ואסור משום ולא יראה כו'. כ"מ ממה שאמרוא טפח באשה וקול ערוה. ואיסורן אינן אלא משום הרהור כמ"ש הרשב"אב עיין ב"יג (ומשום חשש הרהור אסור אפי' בתלמוד תורהד כמבואר מב"יה שהעתיק לשון המרדכיו ולשון הראב"ד). ולהרהר (בדברי תורהז) נגד טפח פשיטא דשריח:


א) ברכות כד, א.

ב) בחידושיו לברכות שם ד"ה אמר רב חסדא (וד"ה והא דאמר רב יצחק בשם הראב"ד). וראבי"ה סי' עו (נעתק בהגהות מיימוניות פ"ג מהל' ק"ש אות ס).

ג) סי' עה ד"ה טפח.

ד) כדלקמן בפנים.

ה) שם.

ו) ברכות פ"ג (רמז פ) בשם רא"ם בספר יראים סי' שצב.

ז) בדפו"ר ליתא.

ח) כדלקמן בפנים. עי' העו"ב (ירות"ו) ח, צו.