סימן עו

(א)

(א) ומכל מקום בטל הוא כו'. מ"אא. ותי' הב"יב א"א לומר כלל לשיטת הרא"שג ודו"ק. עי' השגת הראב"דד דדבוקה דוקא ולא קאי אגומא ומשום הכי כתב הרשב"אה על הראב"ד חילוק זהו וכן דעת הרז"הז:


א) ס"ק ו.

ב) ד"ה היתה צואה על בשרו, בשם הרשב"א בשם הראב"ד, דזימנין דמיגליא כשהוא הולך.

ג) ברכות פ"ג סי' נא. לכן נתבאר בפנים החילוק לשיטת הרא"ש.

ד) הלכות ק"ש פ"ג הי"א.

ה) ברכות כה, א ד"ה צואה על בשרו.

ו) וראה גם השגת הראב"ד על בעל המאור ברכות כה, א ד"ה במקום קינוח.

ז) בהמאור הקטן שם ד"ה איתמר צואה על בשרו.