סימן ח

(ב)

(ב) כתב בתשובת בית יעקבח ואם הוא בדרך ואין לו טלית אחר מותר להעלים עיניו ולברך בלא בדיקה עכ"לט. ולפי שטעמו לא מסתבר, וגם האחרונים חולקין על דין זה כמו שיתבאר בעזרת השם יתברך, לכן לא העתקתיו.

דהנה אם דעתו לדמות זה למה שכתבו האחרוניםי, דבמקום שאי אפשר סומכים על החזקה לא קרב זה אל זה דנדון זה אינו נקרא אי אפשר, דממה נפשך אם ימצא כשר הרי אפשר, ואם ימצא פסול מה מצוה מרויח במה שלובש טלית פסול, דבמה שמעלים עיניו לא ינצל מברכה לבטלה ומביטול מצות עשה.

ואף אם דעתו דבדיקה זו חומרא בעלמא היא, כדמשמע מלשון הרא"ש בתשובהיא ובהלכות קטנותיב מכל מקום מה שאי אפשר למצוא טלית אחרת לא מעלה ולא מוריד, כמו שנתבאר לעיל.

ועוד דלדבריו אם כן בשבת דאי אפשר לעשות ציציתיג אין צריך לבדוק הציצית של טלית גדול אלא אם כן יש לו שתי טליתים, ולא משמע הכי במגן אברהםיד סעיף קטן ה, שהרי רמ"א ז"ל סתם וכתבטו דאין צריך בדיקה משמע אפילו אין לו אלא טלית אחת, וגם אי אפשר בשאלה, ועל זה כתב המגן אברהםטז שכבר בדקו בשעת ברכה וגם רש"ל ז"ל שסובריז דאין לברך על טלית שאולה כמו שכתב הט"ז סימן ידיח, מכל מקום סובר שצריך לבדוק את הציצית בשבת, כמו שכתב בשמו המגן אברהם בסימן ער"ה סעיף קטן איט וכן עמא דבר לבדוק את הציצית בשבת אפילו אי אפשר למצוא טלית אחרת. אם כן שמע מינה דלא סבירא לן כהבית יעקב.


ח) סימן פד. מובא באלי' רבה סוף ס"ק י ובבאר היטב סוף ס"ק ט.

ט) האלי' רבה שם.

י) ראה מ"א ס"ק יא.

יא) כלל ב סימן ט.

יב) סדר עשיית הציצית.

יג) ראה לקמן סי' יג ס"ו.

יד) סימן יג.

טו) שם ס"ב.

טז) שם. וראה גם לקמן שם ס"ג.

יז) בים של שלמה חולין פרק ח סימן נג.

יח) ס"ק ד. וראה לקמן שם סעי' ו-ח ובקו"א ס"ק ג.

יט) הובא גם בשוע"ר שם ס"א.  וראה מ"א שם ס"ק ג בשם רש"ל.