(ה)

(ה) דההליכה מביתו לבית הכנסת כו'. כן כתבו הש"עמו והמגן אברהםמז. ואע"פ שהט"זמח חולק על זה, מכל מקום לפי מה שכתב המגן אברהם כל דבריו דחויין.

דמה שהקשה מהתוספותמט לא קשה מידי, דהתם הוי בבית אחד, עיין בזבחים ריש פרק גנ ובמסכת מידותנא ודו"ק ובבית אחד לא הוי הילוך הפסק כלל, כמו שכתב המגן אברהם. ובזה מיושב מה שהקשה החכם צבינב על התוספות, ודו"ק היטיב.

ומ"ש הט"ז דאם כן הוי ליה למחשבנג תיכף כו' אישתמיטתיה מה שכתב הבית יוסף בסימן רונד בשם שבלי לקט, וכן פסק רמ"א שםנה בהגהה, דאפילו בשתיקה אסור להפסיק, ואף להרד"א שחולק על זה כמו שכתב המגן אברהםנו, מכל מקום מודה דלכתחילה אסור להפסיקנז.

ומ"ש הט"ז מסימן קדנח לא קשיא מידי, דאף הרב בית יוסף מודה דההליכה בעצמה אינה הפסק, אלא השינוי מקום מביתו לבית הכנסת הוא דהוי הפסק, כמו שכתב המגן אברהםנט, ובסימן קד מיירי בבית אחד. ואפילו מבית לבית נמי לא קשיא מידי, דבאמצע מצוה לא שייך הפסק כמו שכתב המגן אברהםס. ואם כן מאחר שנסתלקו כל התמיהות של הט"ז פשיטא דנקטינן כהשלחן ערוך.


מו) סי"ג.

מז) ס"ק יז.

מח) ס"ק יא.

מט) סוטה לט, א ד"ה כל.

נ) לג, א.

נא) פ"ה מ"א.

נב) סי' קכח.

נג) בגמרא ברכות מב, א. וירושלמי שם פ"א ה"א.

נד) ד"ה וז"ל.

נה) ס"ג. הובא גם בשוע"ר שם ס"ג וש"נ.

נו) סי' רו ס"ק ד.

נז) וכן פסק אדה"ז שם וש"נ.

נח) בב"י (ד"ה ואפילו) בשם רבינו יונה פ"ה דברכות.

נט) שם. וראה גם מג"א סי' קסו ס"ק ג. שוע"ר שם ס"א.

ס) ומציין לסי' קד ס"ק ג. וראה גם שוע"ר שם ס"ב.