סימן פ

(ב)

(ב) אבל ק"ש וברכותיה כו'. כ"מ מפרי חדשה ותשובת רמ"או וכ"מ בהדיא ממ"שז ואם יראה לו כו' ומאי שנא ק"ש מברכותיה אדרבה כקורא בתורה הוא ומ"ע דאורייתא היא איך יבטלנה מחשש שלא נזכר בגמ' ושום פוסק וכן משמע מלשון מוטב וצ"ע:


ה) סי' פ.

ו) סי' צח.

ז) בתשובת הרא"ש כלל ד סוף סי' א. וטור סי' פ.