סימן פד

(א)

(א) אפי' בשעה שאין שם כו'. ב"חא עולת תמידב עטרת זקניםג וכ"מ במ"א כאן סק"א ובסס"י מ"הד דלפמ"ש שם ע"כ מיירי שאין אדם באמצעי שאל"כ צריך לחלוץ תפלין וכ"מ מדאצטריך לאשמועינן בש"עה שאין שם ק"ש תיפוק לי' משום ערום דלא היו מכסים ערותם עיין אה"ע סי' כ"גו ומשום דר' יוסי בר חנינא מפרש בהדיא נקט ליהז:


א) ד"ה מרחץ.

ב) ס"ק ב.

ג) ס"ק א.

ד) סעיף ב.

ה) סי' פד סעיף א.

ו) ברמ"א סעיף ו.

ז) בגמרא שבת י, א.