סימן פה

(א)

(א) אפי' בלשון חול. ב"חא עולת תמידב עטרת זקניםג וגם הש"ך סי' קע"טד מודה הכא משום דשלום יוכיח שא"כ יש תפלה בב"ה שנאמרת בכל לשון ואין קדושה בתיבות ועי' פרש"י סנהדרין (צ"ו) [נ"ו]ה דכינוי דגבי ברכת השם הוא שאינן נמחקין דלא כרמב"ם בפירוש המשנה פ"ד דשבועותו וגבי קריעה הזכירו כינוי שם ואפ"ה קורע על שמות הנכרים כמ"ש בי"ד סי' ש"מ (סל"ו) [סל"ז]:


א) סי' פד ד"ה מרחץ.

ב) סי' פה ס"ק ו.

ג) סי' פד ס"ק ג.

ד) יו"ד סי' קעט ס"ק יא.

ה) ע"א ד"ה ואליבא.

ו) משנה יג.