(ג)

(ג) כגון לענין שבועה כו'. עי' ש"ך סי' רל"זי ואף את"ל שהם ככינויים וכתרוצא דאביי בשבועות דף (ל"ד) [ל"ה]יא מכל מקום אף בכינויים היינו טעמא דשרי משום דצדיק נקרא כן (וצ"ע מגמרא שבועות שם) (משא"כ בשמות אלו):


י) יו"ד סי' רלז ס"ק ב (מתשובת הריצב"א בשו"ת מהר"ם דפוס פראג סי' ו).

יא) ע"ב.