סימן פז

(א)

(א) בזכוכית כו'. ב"יא ובסי' תנ"אב אינו אלא מנהג לכתחלה ע"ש בב"יג ומ"אד וגם אין ראיה כלל משם דאין החומרא משום שבליעתו מרובה מכלי מתכת שכלי עץ לפ"ד הש"ע יוכיחו אלא משום שבליעתן חזקה ואינן יוצאין מדופיין אלא באור כמ"ש התוס' בחולין דף ח'ה בכלי חרס דדמי לכלי שתשמישו באור שאל"כ אין ראיה מכלי חרס ע"ש:


א) ד"ה ומ"ש שאם הן של חרס מצופין.

ב) סעיף כו בהגהת הרמ"א.

ג) ד"ה וכל כלי השתייה.

ד) ס"ק מט.

ה) ע"א ד"ה שלבנה באור.