סימן ט

(א)

(א) יש אומרים שאין ציצית כו'. כן כתב מהר"מ מרוטנבורק שהביא הבית יוסףא, ולזה נתכוין הרדב"ז שהביא המגן אברהםב, והבית יוסף חולק עליו, וכן כתבו תרומת הדשןג והמגן אברהם סעיף קטן ג. והבאר היטבד לא דק כלל בכאן במה שכתב דאינו חייב אלא מדרבנן, דהיינו לשיטת הרי"ףה והרמב"םו, אבל לשיטת תוספותז ורא"שח וסייעתיה שכתב רמ"אט וכן עיקר פשיטא דחייב מדאורייתא. וכן מה שכתבי בשם הרדב"ז, כבר נתבאר שכל הפוסקים חולקים עליו על זה וכן פסקו הש"עיא והמגן אברהםיב.


א) ד"ה ואהא.

ב) ס"ק ד.

ג) סי' מד.

ד) ס"ק א.

ה) הל' ציצית סי' רעג (יד, א).

ו) הל' ציצית פ"ג ה"ב.

ז) מנחות לט, ב ד"ה ורב נחמן.

ח) הלכות ציצית סוף סי' יח.

ט) ס"א.

י) הבאר היטב שם.

יא) ס"ב.

יב) ס"ק ד.