סימן שג

(ב)

(ב) שתהא דבוקה כו'. לפי דעת התוספותטז וספר התרומהיז וסמ"גיח וסמ"קיט וט"ז ומג"א ס"ק ח' אין לחלק כלל בין זרוע לשוקכ, ובשגם שר"תכא וסיעתו מתירים בכל ענין:


טז) סג, ב ד"ה בירית.

יז) סי' רמ.

יח) לאוין סה (יח, ג).

יט) סי' רפא (ע' רצט).

כ) שלא סבירא להו טעם ההיתר שברש"י שם ד"ה תחת אצעדה: ומישלף ואחויי נמי ליכא למיחש דלא מיגליא לשוקה (אבל ראה טעמי ההיתר שנתבארו במהדו"ב לסי' שא ד"ה וגם וד"ה ומיהו).

כא) בתוס' סד, ב ד"ה רבי. הובא לקמן סכ"ג.