סימן תלה

(א)

(א) וקודם הבדיקה חייב לברך כו' אפילו אם כבר ביטל כו'. אף שהט"זא מסתפק בזה אין ספיקו מוציא מידי ודאי של המ"אב והחק יעקבג והלכך לא שייך כאן ספק ברכות להקל ועוד שהמה הרבים:


א) ס"ק ב.

ב) ס"ק ב (שהסתפק רק כשכבר קיים תקנת בדיקה), וסי' תמו ס"ק א. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לב. שדי חמד מערכת ברכות סי' א סי"ח אות ד. וראה גם לעיל סי' תלג קו"א ס"ק טז וש"נ.

ג) ס"ק ה.