(יג)

(יג) מ"מ מפני כו'. כן כתב החק יעקבקמ. ואף המ"אקמא כתב בלשון י"ל כו', אבל לא פשיטא ליה מילתא, שהרי בסימן תמ"א סק"גקמב נסתפק אם מחוייב לפדותו שלא יהא כפורע חובו מאיסורי הנאה ולא חשש לתקלה שמא ימכרנו לישראל אחר, אלא ודאי דבשביל כך אינו מחויב לפדותו. וכן מצאתי בלקט הקמחקמג בשם בית הילל יו"ד סי' קל"בקמד דלא חשש לתקלה בכהאי גוונא, וכמו שפירש החק יעקב דבריו בסי' תמ"ח סק"ד, ע"ש שכן הוא ג"כ בודאי דעת הבית היללקמה:


קמ) ס"ק ד.

קמא) סוף ס"ק א, שהחמיר.

קמב) ולקמן שם סוף ס"ד-ז.

קמג) הל' פסח.

קמד) סעיף א.

קמה) וכן נפסק על פיהם לקמן שם סכ"ח.