(יד)

(יד) תבא עליו ברכה כו'. בודאי שכן נכון לעשות למי שאפשר לו כדי לחוש לסברת המ"אקמו, באשר שהמתיריןקמז אין להם ראיה ברורה, כי לשון הג"מקמח יש ליישבו לב' הסברותקמט:


קמו) סוף ס"ק א.

קמז) ח"י ס"ק ד.

קמח) סוף הל' חו"מ, גבי חטי חמץ שנתערבו בחטי חמץ שאחר הפסח יוליך הנאה לים המלח, וימכור לנכרי, ויזהר לתקן שלא יחזור הנכרי וימכרנו לישראל (כדלקמן סי' תמב סי"ט).

קמט) כמבואר בפנים כאן, דהכא שאני שאינו מוכר לו כו'.