(ח)

(ח) מיוחד כו'. כן הוא דעת הרמב"ם, דאפי' באלם לא מהני יחוד, דאל"כ למה השמיט דין יחוד, שהרי מזה הוכיחו המגיד משנהעז והב"יעח דהרמב"ם פליג על ר"תעט וסיעתו. וכן מוכח בש"ע שהשמיט לגמרי דין יחוד, דלא קיי"ל כר"ת, כמ"ש המ"א בסק"א. ועיין בחק יעקבפ דאנן לא קיי"ל הכי לענין דיעבד, אבל לכתחילה יש להחמיר דלא מהני יחוד אפי' בשומר חנם, כדעת רש"י וכמשמעות הש"ע:


עז) פ"ד ה"ב-ג.

עח) ד"ה הלכך.

עט) בתוס' ו, א ד"ה יחד.

פ) ס"ק ג. וכ"ה לקמן סט"ז.