(ט)

(ט) וכן אפילו כו'. כ"כ החק יעקבפא, דלא כמ"אפב, וכ"כ הפרי חדשפג שיש להסתפק בזה, ולכן כתבתיפד להחמיר לכתחילה ולהקל בדיעבד, כמו שכתבו האחרוניםפה גבי ייחד לו בית, שהוא מחלוקת בין רש"י ורי"ף ורמב"םפו ובין ר"ת ורא"ש ור' זרחיה הלוי ורמב"ןפז, וכך כתב האלי' זוטאפח וחק יעקבפט גבי שומר חנם, שהוא מחלוקת בין רש"י ובה"ג ורא"שצ ובין רמב"ם ור"יצא, וכן יש לפסוק באלם, שהט"זצב פסק כהמקילין והחק יעקבצג פסק כהמחמירין:


פא) ס"ק ה, בדעת ריא"ז ורמ"א, דלעיל סי"ב.

פב) ס"ק א, דלעיל שם.

פג) סוף ס"ק ד.

פד) לקמן סט"ז.

פה) ח"י ס"ק ג בשם האחרונים.

פו) כמצויין בפנים סוף סי"ג.

פז) כמצויין לעיל סי"א.

פח) ס"ק ג.

פט) ס"ק ז.

צ) כמצויין בפנים ריש סי"ג.

צא) כמצויין לעיל רס"ט.

צב) סוף ס"ק א.

צג) ס"ק ח.