(ה)

(ה) וטוב לחוש כו'. הנה במ"אצח משמע קצת, וכך כתב החק יעקבצט, דבאין אבוקה כנגדו לא מיתסר אלא מדרבנן, וזהו לדעת הב"י ביו"ד סימן קמ"בק. אבל הט"זקא וש"ך שםקב חלקו עליו בזה, משום דהנקברין דאפילו אפרן אסורקג גחלתן אסורה מן התורה, ואפילו דיעבד כמ"ש הרא"שקד בשם הרב רבנו יונה, ע"ש בש"ך. ועי' בפרי חדש סימן תמ"ז סעיף א' וסימן תס"ז סעיף י'קה, שנראה כחולק על הש"ך בסימן ק[מ]"ב סעיף קטן ח'. ועיין במה שכתבתי בסי' תמ"זקו:


צח) ס"ק ו (שהביא משמעות התוס' שבאבוקה כנגדו אסור מדאורייתא).

צט) ס"ק ז.

ק) ד"ה ומ"מ יש לדקדק.

קא) שם ס"ק ד וס"ק ח.

קב) ס"ק י ד"ה ומ"ש גרף.

קג) תמורה לד, א.

קד) פ"ב סוס"י ב.

קה) ראה לעיל סי' תמב קו"א ריש ס"ק ב, שהפר"ח שם התיר תקנה זו אפילו בתערובת לח בלח.

קו) רוב הקונטרס אחרון שבסימן זה לא הגיעו לידינו, וראה לקמן שם קו"א ס"ק ג.