(ט)

(ט) לעבודה זרה. אפילו לא עבד עבודה זרה אלא פעם אחתקפד במזיד ואפילו בצנעה (ש"ךקפה) נעשה מומר לכל התורה כולה, והרי הוא כנכרי לכל התורהקפו חוץ מלענין קדושיןקפז, ואפילו עבר לתיאבוןקפח, כל שאינו אנוס אונס נפשותקפט, ולכן האנוסים שיכולים ל[ה]מלט על נפשם ולברוח ונשארים בארצותם מפני ממונם הם כמומריםקצ אף על פי שמקיימין כל המצות בצנעא, כי בעבודה זרה לא חילקו בין לתיאבון ובין להכעיס, אבל אם אין בידם להמלט על נפשם והם מתנהגים בכשרות בינם ובין עצמן סומכין על שחיטתן כדלקמן סימן קי"טקצא:


קפד) ראה גם לעיל קו"א ריש ס"ק ח (לענין מומר להכעיס), וש"נ.

קפה) ס"ק יז.

קפו) כדלעיל או"ח סי' לט ס"א. סי' קכח סנ"ב. סי' שפה ס"ג. לקמן הל' ריבית סע"ו. חו"מ הל' מציאה ופיקדון סל"ט.

קפז) ראה יבמות מז, ב. טור ושו"ע אה"ע סי' מד ס"ט.

קפח) ב"י סוס"י רסח ד"ה ומ"ש רבנו ומצוה. שמלה חדשה סט"ז, ותבואות שור ס"ק כט. וכ"ה לקמן הל' נזקי גו"נ ה"י.

קפט) ראה רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד.

קצ) בכת"י: לכל התורה.

קצא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם סעיף יב. אגרת השמד להרמב"ם ד"ה והמין הרביעי. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד (בכמה נוסחאות).