הל' עוברי דרכים

(א)

(א) סמ"עא (ובחנם דחק, דיש לומר דמכובד המשא צריכה לפוש כל שעה בפריקה ואינה יכולה לילך הרבה בבת אחת, וכעובדא דבגמרא דף ל' ע"בב עיין שם):


א) סי' ערב סק"ג.

ב) בר' ישמעאל ברבי יוסי שפגע באחד שנשא עצים ועמד לפוש וביקש ממנו להטעינו (הרי שגם כשפרק מחמת שרוצה לפוש יש לסייע לו להטעינו).