הל' עוברי דרכים

(ב)

(ב) עיין תוספותג ד"ה מי לא עסקינן דלרבא דרשינן טעמא דקראד, מה שאין כן לרבי יוסי הגלילי בתוספות ד"ה מכללה ודו"ק:


ג) ב"מ לב, ב.

ד) לענין טעינה בשכר ופריקה בחינם, הוכחת רבא שהטעם הוא משום צער בע"ח (שבכל פריקה יש צער בע"ח ובכל טעינה אין), משא"כ אם הטעם הוא משום חסרון כיס (שגם בטעינה יש לפעמים), אזי כשהטעינה יש בה חסרון כיס צ"ל דינה כפריקה. והיינו שדרשינן טעמא דקרא (ולכן נתבאר בפנים שבזה תלוי אם הוא בשכר או בחנם).

ה) שאינו סובר צער בע"ח דאורייתא, אלא טעם החילוק הוא משום חסרון כיס, ומ"מ גם טעינה שיש בה חסרון כיס הויא בשכר (הרי שלא דורש טעמא דקרא).