ו

ו ומדת חסידותנ שלא לילך ד' אמות בגילוי הראשנא גם בימיהם שרוב העם היו רגילים לילך לפעמים הרבה בגילוי הראשנב מפני החום בימים ההם ועכשיו בזמן הזה שכולם דרכם לכסות ראשם לעולם אסור לילך או אפילו לישב בגילוי הראשנג משום צניעות שהרי זה כמגלה בשרו המכוסהנד וגם הקטנים נכון לכסות ראשםנה וכ"ש במדינות אלונו שהנכרים נהגו לגלות ראשם וישראלים קדושים נזהרים בזה משום צניעות א"כ ההולך או אפילו היושב בגילוי הראש כמו הנכרי הרי זה עובר בלאו דובחוקותיהם לא תלכונז אך אם משים ידו על ראשו לכסותו די בכך להיכר רק שלא יזכיר שם שמים כמו שיתבאר בסימן צ"אנח:


נ) ארחות חיים הלכות תפלה סי' מח (וכל בו סי' יא) בשם הר"ם. דרכי משה. שו"ת רש"ל סי' עב. מ"א סי' צא ס"ק ג. וכ"ה לקמן סי' צא ס"ג, ובמהדו"ק ס"ז כ' שלא לילך אפי' פחות מד' אמות ושלא לישב כלל בגילוי ראש ממדת חסידות. וראה לקמן סי' מו ס"ב.

נא) גמרא קידושין שם. ובשבת קיח, ב.

נב) כ"מ בגמרא קדושין ושבת שם וקנו, ב.  ועי' פס"ד צ"צ סי' ב סק"ח.

נג) הרב רבינו יונה בס' היראה.

נד) רמב"ם שם ה"ו. ובמורה נבוכים ח"ג פנ"ב. וראה חקרי הלכות ח"ה ה, א.

נה) מ"א ס"ק ו.

נו) ט"ז סי' ח סק"ג.

נז) ויקרא יח, ג.

נח) סעיף ג-ד.