ג הנהגת בית הכסא ובו י"א סעיפים:

א

א וגם כשיכנס לבית הכסא יהא צנועא ולא יגלה בשרו אלא כמה שצריך ובעת הצורך ולא קודם לכן אפילו רגע ולכן לא יגלה עצמו עד שישבב ולא יגלה מלאחוריוג כי אם טפח ומלפניו טפחיים משום קילוח מי רגלים הניתז למרחוקד ויש גורסים בהפךה ובאשה מלפניה ולא כלוםו ומלאחריה טפחז או טפחיים לפי חילוף הגרסאות ולענין מעשה יש לצמצם כל מה שאפשרח:


א) ברכות סב, א. רמב"ם הל' דעות פ"ה ה"ו. טור. וכ"ה במהדו"ק ס"ב. סידור ד"ה צריך.

ב) ברייתא ברכות סב, א.

ג) גמרא שם כג, ב. וכ"ה במהדו"ק ס"ו. סידור ד"ה צריך (ולא הביא שם דעה הב').

ד) רש"י שם.

ה) טור. וארחות חיים (בפתיחה אות ה). והרב רבינו יונה בספר היראה.

ו) גמרא שם כג, ב.

ז) גמרא שם. רבינו יונה שם.

ח) ראה ב"ח.