ג הנהגת בית הכסא ובו י"א סעיפים:

ב

ב ולא יכנסו שני אנשים יחדט אלא ישב יחידי ויסגור הדלת בעדו שלא יכנס אחר לשם ואם מפחד לישב יחידי יניח אחר ידו על ראשו דרך חלוןי אך לא יספר עמו שאין מספרים בבית הכסאיא משום צניעות ולכך אם אי אפשר לסגור הדלתיב ואיש אחר רוצה ליכנס ינחרו זה לזה ולא ידברו רק הנשים כשהולכות לבית הכסא הקבוע לרביםיג כמו בית הכסא שבשדה בימיהם או בחצר בית הכנסת במדינות אלו תיקנו חכמים להיות נכנסות שתים יחד או אפילו יותר ולהיות מספרות זו עם זו שם כדי שישמע קולן מבחוץ ולא יכנס איש לשם ויתייחד עמהן:


ט) משנה פ"ק דתמיד (כו, א). אור זרוע ח"א סי' קלז. רמ"א סעיף ב. וכ"ה במהדו"ק ס"ב.

י) ברכות סב, א. מ"א ס"ק א.

יא) ר' אמי ור' אסי שם. רמב"ם שם הלכה ו. אור זרוע שם. לבוש סעיף ב.

יב) המפרש שם בגמרא דתמיד (כז, ב).

יג) סנהדרין יט, א. מ"א ס"ק ב.