ד דיני נטילת ידים ובו ב' סעיפים:

ב

ב וגם בתלמוד הזהירו על רוח הטומאה זו ששורה על הידים ואמרולו שאינה עוברת לגמרי עד שיטול ג' פעמים בסרוגיןלז וגם הזהירו מאדלח שלא ליגע ביד קודם נטילה לא לעין ולא לאזן ולא לחוטם ולא לפה ולא לפי הטבעת ולא למקום הקזת דםלט ולא לאמה כגון מעטרה ולמטהמ או לצורך זיווגמא ולא למים שבגיגיתמב המוכנים לנטילת ידים לכל בני ביתו שלא יטמאם בידיו וכן יזהר מאד בשעת נטילת ידיו מהכלי שלא יגע במים תוך הכלי ויטמאם כי אין המים מטהרים הידים אלא בשפיכהמג וכל שכן שצריך ליזהר מאד שלא ליגע קודם נטילה בשום מאכלמד או משקהמה שלא לטמאם וצריך להזהיר הנשים על זה ביותרמו כי רוב תיקון המאכלים הוא על ידן אבל לנגיעת הנכרים אין לחושמז כי רוח טומאה זו אינה מתאוה לשרות אלא בכלי של קדשמח במקום קדושה שנסתלקה משם שהם גופות ישראל כשהם ישנים ונשמתם הקדושה מסתלקת מגופםמט ואזי רוח הטומאה שורה על גופם וכשהנשמה חוזרת לגוף מסתלקת רוח הטומאה מכל הגוף ונשארת על הידים בלבד ומטעם זה נהגו להקל בנגיעת הקטנים שלא הגיעו לחינוךנ לפי שגמר ועיקר כניסת נפש הקדושה באדםנא הוא בי"ג שנים ויום א' לזכר וי"ב לנקבה שלכן נתחייבו אז במצות מן התורה ונעשו בני עונשים ותחלת כניסת נפש זו הקדושה היא בחינוך לתורה ולמצותנב שחייבו חכמים לחנך (גם במצות מילהנג ולכן הנזהר מנגיעת הקטן מיום המילה ואילך קדוש יאמר לונד):


לו) שבת קט, א. ועי' בדה"ש סי' ב סקי"א.

לז) שער הכונות ענין ברכת השחר. מ"א ס"ק ז. וכ"ה בסידור בסדר הנטילה (ד"ה לכתחילה).

לח) שבת קח, ב. וכ"ה בסידור הלכות נטילה שחרית (ד"ה לפי). ובמהדו"ק ס"ה. ובמקום שאפשר יזהר אף מליגע במלבושיו קודם נט"י, כדלעיל סי' א ס"ז וש"נ.

לט) פסקי הרי"ד שם. ב"י. ט"ז ס"ק ד. וכ"ה במהדו"ק ס"ו.

מ) פרי מגדים משבצות זהב ס"ק ד. וכ"ה בסידור שם.

מא) של"ה.

מב) עי' תהל"ד סק"ט.

מג) ב"י (ממשמעות הזוהר פ' וישב קפד, ב).

מד) רש"י יומא עז, ב ד"ה מדיחה.

מה) רש"י שבת קט, א ד"ה לגיגית.

מו) מצת שמורים הובא בעטרת זקנים ס"ק ד. סולת בלולה ס"ק ב.

מז) פרי מגדים משבצות זהב ס"ק ז. וראה לעיל סי' ג ס"י.

מח) זהר ח"א רכ, א. וראה משנה ידים פ"ד מ"ז.

מט) זהר פ' וישב קפד, ב.

נ) עי' דעת תורה סי' ד ס"ב.

נא) סדר היום [בסוף הספר בפי' משנת בן ה' למקרא]. וראה אבות דר' נתן ריש פט"ז. קהלת רבה ט, ח. זח"א קעט, א. עץ חיים שער נ פ"ט.

נב) ראה זח"ג צא, ב. פסקי התוס' נדרים אות סב.

נג) היא התחלת כניסת נפש הקדושה. ראה זח"ג שם. סדר היום שם. עי' מנורת המאור (להר"י אלנקאוה) ח"ד פ' גידול בנים, הובא בראשית חכמה בסופו. שו"ע יו"ד סי' רסג ס"ה. לקו"ש ח"ג ע' 763 וע' 800. ח"י ע' 45. ח"כ ע' 246. שיחת פרשת פינחס תשל"ב. התוועדויות תנש"א ח"א ע' 315.

נד) ע"פ ישעי' ד, ג.