קנו סדר משא ומתן ובו כ"א סעיפים:

א

א לאא אמרו (וכ"ה בפרש"י בתהלים סי' קיט ע"פ עת לעשות לה' הפרו תורתך ובילקוט שםב) קביעת עתים לתורהג אלא במי שצריך לעסוק בדרך ארץ להחיות נפשו ונפשות ביתוד אבל מי שא"צ לכך או שמתפרנס משל אחרים חייב לקיים והגית בו יומם ולילה כמשמעוה (ועיין בסנהדרין פרק חלק דף צ"ט ע"בו ובמנחות פרק י"א דף צ"ט ע"ב צא ובדוקז כו' ושאר תנאי שם לא פליגי אלא במי שצריך לעסוק בדרך ארץ ובאדר"נ פ' כ"א ובמד"ר ריש פתיחתא דאיכהח ובקהלת רבה דף קט"ו אט ע"פ בשפל קול הטחנה מה טחנה זו כו'י).

ואף מי שצריך לכך לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראייא כדי פרנסתו בלבדיב ותורתו קבע וזה וזה יתקיימו בידו אבל כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלהיג כי העוני יעבירנו על דעת קונויד אלא מי שחשקה נפשו בתורה ונשא לבו לקיים מצוה זו כראוי יעשה מלאכה מעט בכל יום כדי חייוטו ושאר יומו ולילו עוסק בתורהטז:


א) לכללות ס"א וס"ב ראה "הלכות ת"ת משו"ע אדה"ז עם הערות וציונים" (קה"ת תשנ"ח).

ב) רמז תתעח. הובא גם בהל' ת"ת פ"ג ס"ה. ושל"ה מס' שבועות (ענינים מת"ת בתחלתו).

ג) לעיל סי' קנה ס"א.

ד) מ"א סוף סי' זה, מפירש"י בשבת דף לא, א ד"ה קבעת.

ה) ראה גם הל' ת"ת פ"ג ס"ה-ו. לקמן סט"ז.

ו) וראה שם צט, א. הובא בהל' ת"ת פ"ג ה"ו. תניא פ"א.

ז) שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית. הובא גם בהל' ת"ת פ"ג ה"ו.

ח) אות ב: סופרים ומשנים שהם הוגים ומשנים ומשמרים את התורה ביום ובלילה. ושם אות כג מובא מארז"ל דלקמן.

ט) פי"ב, ח.

י) אינה בטילה לא ביום ולא בלילה כך דברי תורה נאמר בה והגית בה יומם ולילה. וראה גם בהמצויין בהעו"צ /6א.

יא) רפ"ו דברכות דל"ה ע"ב. טור ושו"ע ס"א. וראה גם הל' ת"ת פ"ג ס"ב. קו"א שם סוף ס"ק א. לקו"ש חכ"ה ע' 305.

יב) מ"א ס"ק א.

יג) פ"ב דאבות מ"ב. טור ושו"ע ס"א. ועי' בהגהות מיימוניות פ"ג מהל' ת"ת ס"ק ב בשם רבינו אלחנן.

יד) רפ"ד דעירובין דף מא ע"ב. טור ושו"ע ס"א.

טו) ראה לקמן סי' שדמ ס"א.

טז) רמב"ם פ"ג מהל' ת"ת ה"ט. רמ"א יו"ד סי' רמו סכ"א. וראה גם הל' ת"ת פ"ג ה"ג.