י

י המרגל בחבירו עובר בלא תעשהקלה שנאמר לא תלך רכיל בעמך (קדושים יט טז) איזהו רכילקלו זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך וכך אמר פלוני כך וכך שמעתי על פלוני אע"פ שהוא אמת ואינן דברים של גנאי כלל וגם אותו פלוני לא מכחישם כללקלז הרי זה מחריב את העולם שמזה יוכל לבא לפעמים לידי שפיכת דמים כמו שאמרו במעשה דואג עם אחימלךקלח (ולשון הכ"מ כך הוא שרכיל היינו האומר פלוני ופלוני אמר עליך כך וכך או עשה לך כך וכך כו' וז"ל הסמ"ג שם איזהו רכיל המגלה לחבירו דברים שדיבר ממנו אדם בסתר והביא ראיה מהמשנה פרק ג' דסנהדרין והגמרא שם דף ל"א א' וכן משמע בערוך סוף ערך לשון וז"ל לא תלך רכיל תרגום ירושלמי לישנא תליתאי ועיין פ"ג דעירוכין דף ט"ו ע"ב בגמרא ופירש"י ד"ה לישנא תליתאיקלט והתוספות שם פירשו בענין אחר ובהראב"ד בהלכות דיעות רפ"ז משמע כפרש"י וכן משמע במד"ר ר"פ אמורקמ) והמקבלו נענש יותר מן האומרו אלא א"כ הוא רואה דברים הניכריםקמא ובכלל לאו זה הוא לשון הרע והוא המספר בגנות חבירוקמב אע"פ שאמר אמת ואפילו אמר היכן מצוי אור תדיר אם לא בבית פלוני שמצוי אצלו בשר ודגים הרי זה לשון הרעקמג אם הוציאו בדרך לשון הרע שנתכוין לגנות שהוא בזוללי בשר למו אבל האומר שקר על חבירו נקרא מוציא שם רעקמד ועיין פ"ד דכתובות דף מ"ו ע"אקמה:


קלה) רמב"ם שם רפ"ז. סמ"ג לאוין ט.

קלו) רמב"ם שם ה"ב.

קלז) כסף משנה שם.

קלח) שמואל א כב, ט ואילך.

קלט) זה לשון הרכיל שהיא שלישית בין אדם לבירו לגלות לו סוד.

קמ) סי' ב: ולמה קורא שלישי שהוא הורג שלשה האומרו והמקבלו והנאמר עליו.

קמא) שבת נו, א. יראים סי' קצב. סמ"ג שם. הגהות מיימוניות שם אות ד.

קמב) ראה גם הל' אונאה סכ"ח-ט.

קמג) ערכין דף טו סע"ב. הגהות מיימוניות ס"ק א.

קמד) רמב"ם שם.

קמה) שגם מוציא שם רע עובר על לא תלך רכיל.