יב

יב אבק לשון הרע כיצדקנב מי יאמר לפלוני שיהיה כמו שהוא עתה או שיאמר שתקו מפלוני איני רוצה להודיע מה אירע ומה היה וכיוצא בדברים האלו וכל המספר בטובתו של חבירוקנג בפני שונאיוקנד או בפני רבים מהעם שיש לחוש שיש בהם אחד משונאיוקנה הרי זה אבק לשון הרע שהוא גורם ששונאו יספר בגנותו אבל בפני אוהביו מותר לספר בשבחיוקנו ובלבד שלא ירבה יותר מדאי מתוך שמספר ומונה מדותיו אי אפשר שלא יבוא לידי גנותקנז וכן המספר לשון הרע דרך רמאות והוא שמספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא או שזה עשה פלוני.

ועיין עוד מ"ש הגמ"י שם סק"ג בירושלמיקנח מותרקנט כו' והוא גם כן בילקוט ח"ב רמז קס"ו ועיין מג"א בשם הגהת סמ"קקס ועיין מ"ש בהלכות נזקי ממון ס"זקסא ובשו"ע ח"מ סי' תכ"א סוף סעיף י"גקסב דבכהאי גוונא דהתם מיירי בירושלמי:


קנב) רמב"ם שם ה"ד.

קנג) ערכין שם דף טז ע"א.

קנד) רמב"ם שם.

קנה) רמב"ם בפי' המשנה ספ"ק דאבות סד"ה החלק הה' דבכה"ג מיירי בב"ב דף קסד סע"ב.

קנו) סמ"ג. הגהות מיימוניות ס"ק ה. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 161.

קנז) רשב"ם בב"ב שם.

קנח) פאה פ"א ה"א.

קנט) לומר לה"ר על בעלי המחלוקת.

קס) סי' ח אות כד: ודוקא למלך כשר כמו נתן לדוד.

קסא) מסור או הרגיל להכות הבריות.

קסב) המכה את חבירו.