יג

יג אורח אינו רשאי לשבח את בעל הבית שהוא טוב עיןקסג שמא ירבו עליו אורחים ויאכלו כל אשר לו ועל זה נאמר מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו (במשלי סימן כז יד) ועיין עוד מפסוק זה באבות דרבי נתן סוף פרק י"אקסד:


קסג) ערכין פ"ג דף טז ע"א כפי' הב' ברש"י שם ד"ה ושמעין. ראשית חכמה פרק דרך ארץ שער ג. מ"א ד"ה אורח.

קסד) ה"ג, כשמספר שהוא עשיר גורם שלסטים יאנסוהו, כפי' הא' ברש"י דלעיל.