טו

טו אסור למנות את ישראל אפילו אינו מתכוין רק להטיל גורל על איזה סכום ומספר ואפילו לדבר מצוה אלא מוציאים אצבעותיהם ומונים האצבעותקסו.

כתיבקסז יביא במשפט על כל נעלם בסוף קהלת לרבות אפילו ההורג כינה בפני חבירוקסח:


קסו) פ"ב דיומא דף כב ע"ב. רמב"ם פ"ד מהל' תמידין ה"ד. מ"א ד"ה אסור למנות. רש"י בשמואל א סי' טו ד.

קסז) קהלת יב, יד.

קסח) חגיגה דף ה סע"א.