טז

טז השח שיחת חוליןקסט והוא שיחת הילדות וקלות ראשקע עובר בעשה שנאמרקעא ודברת בם בם ולא בדברים אחריםקעב ואף אם קבע עתים לתורה לא יעסוק בשאר היום אלא בדברים שיש בהם צורךקעג אבל לא בשיחת הילדות וקלות ראש אלא יחזור ללימודו וקביעת העת אינה אלא להחמיר שלא ימשוך כל היום בדרך ארץ כמו שנתבאר לעיל סעיף א':


קסט) ספ"ק דיומא דף יט ע"ב.

קע) רש"י שם. וראה גם סוכה כח, א ד"ה שיחת חולין.

קעא) ואתחנן ו, ז.

קעב) ראה גם הל' ת"ת פ"ג ס"ה. לקו"ש ח"ז ע' 268. חי"ח ע' 405 הע' 50. אג"ק חי"ג ע' תנב.

קעג) עיין רמב"ם ספ"ק דאבות בענין הדבור בד"ה החלק הג' ובד"ה החלק הה'.