ד

ד (רמב"ם בסה"מ בעשין סימן ו' וגם הרמב"ן בהשגות שם סי' ז' מודה לזה וכ"ש שהמגלת אסתר שם סק"ב כתב שאין הגירסא כמ"ש הרמב"ן וכ"ה בפ"ק דתמורה דף ג' סע"ב כדבריו וכן פירש"י שםעח. סמ"ג עשין סי' ח') מצות עשה לידבק ביודעי ה'עט ובתורתופ שנאמר ובו תדבק (בפרשת עקב יו"ד כ') ונכפל הציוויפא במקום אחר שנאמר ולדבקה בו (ס"פ נצבים) ואמרו רז"לפב וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה אלא כך אמרו חכמיםפג בפירוש מצוה זו הדבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד מעשיהם וכן ציוו חכמיםפד ואמרו הוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם לפיכך צריך כל אדם להשתדל לישא בת תלמיד חכם ולהשיא בתו לתלמיד חכםפה ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים ולעשות פרקמטיא לתלמידי חכמים ולהתחבר להם בכל מיני חיבורפו שנאמר ולדבקה בו וכל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינהפז.

ועוד דרשו בספרי שםפח ולדבקה בו למד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם (ועיין באדר"ן פכ"טפט ועיין בגמ' פ' בתרא דיומא דף ע"ה ע"א ע"פ והמן כזרע גד הוא והוא מהמכילתאצ):


עח) שגורס כהרמב"ם, אלא שמפרש דמיירי ברשות. ועי' לב שמח שם ד"ה עין.

עט) רמב"ם סוף הל' דעות פ"ו ה"ב. ובמנין המצות שבתחלתו שם. וראה גם תניא פ"ב.

פ) ראה לקמן סוף הסעיף.

פא) רמב"ם שם. ס' המצות עשין ו.

פב) פרק בתרא דכתובות דף קיא ע"ב.

פג) ספרי עקב פיסקא מט.

פד) משנה פ"ק דאבות מ"ד.

פה) גמרא כתובות שם.

פו) רמב"ם פ"ו מהל' דעות ה"ב.

פז) ברכות דף סד, א.

פח) עקב פיסקא מט. ס' החנוך פ' עקב סי' תלד. הרמב"ן בס' המצות סי' ז. וראה גם הל' ת"ת פ"ב ה"ב וה"ט.

פט) ה"ז: כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של יראת חטא. וראה גם לקו"ת צו ה, ד.

צ) בשלח פרשת ויסע פ"ו ב. וראה גם ספרי האזינו פיסקא שיז. שבת פז, א. חגיגה יד, א. וראה גם לקמן סי' רצ ס"ג.