ה

ה מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד כגופוצא שנאמרצב ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לחוס על כבודו ועל ממונו כמו שחס על כבוד וממון שלוצג והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבאצד:


צא) רמב"ם בס' המצות מ"ע סי' רו. פ"ו מהל' דעות ה"ג. ספר החנוך פ' קדושים סי' רמג. גמרא שבת פרק במה מדליקין דף לא ע"א. מדרש רבה פ' בראשית ס"פ כד. וראה גם תניא פל"ב. לקו"ש חי"ז ע' 217.

צב) קדושים יט, יח.

צג) פ"ב דאבות משנה י' וי"ב. ופ"ד משנה יב. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 161. וראה שלחן המלך ח"א ע' קמב.

צד) רמב"ם שם. ירושלמי פ"ב דחגיגה ה"א. מד"ר ר"פ בראשית (פ"א, ה).