ו

ו כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוקצה אלא מצוה עליו להודיעו ולומר למה עשית לי כך וכך שנאמרצו הוכח תוכיח את עמיתך ואם רוצה למחול לו ולא להוכיחו הרי זה מדת חסידות ולא הקפידה התורה אלא על המשטמהצז:


צה) ערכין טז, ב. רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ו. ועי' לעיל בהגהות מיימוניות שם רפ"ו ובס' החנוך סוס"י רלח. ועי' בשו"ע חו"מ סי' ערב סי"א. ועי' עוד בהרמב"ם פ"ו מהל' דעות ה"ה.

צו) קדושים יט, יז.

צז) רמב"ם שם ה"ט.