יב

יב השותה א"צ ליטול אפי' ידו אחתקי אלא א"כ שותה בתוך הסעודה ואין ידיו נקיות כמו שיתבאר בסי' ק"עקיא:


קי) רש"י יומא ל, א ד"ה לא אמרן. רבינו יונה ברכות ספ"ח (מב, ב) ד"ה דיבר. שו"ע ס"ו. והיינו אפילו ביין ושמן של תרומה, כדלעיל ס"א, ושם נתבאר הטעם. וראה גם לעיל ס"ג וסוף ס"ח. לקמן סי' רעא סכ"ג.

קיא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"א.