יד

יד מי שהוא במדבר או במקום סכנהקכד ואין לו מים ומפחד לחזור אחריהםקכה פטור מנטילת ידים (וא"צ למנוע מלאכול אע"פ שלא יסתכן בתעניתו עד שיביאו לו מים או שיש לו לאכול דברים אחרים שאינם צריכים נטילת ידיםקכו לפי שבמקום סכנה לא גזרו כלל על נטילת ידיםקכז וכן כשהיו יוצאים במחנה למלחמה היו פטורים מנטילת ידיםקכח):


קכד) ארחות חיים הל' נט"י סי"ג. שו"ע ס"ח. ואם הוא מהלך בדרך שלא במקום סכנה ראה לקמן סי' קסג ס"א.

קכה) מ"א ס"ק יד.

קכו) ראה פתחא זוטא ס"ק ח.

קכז) משמעות תוס' עירובין ריש פ"ב דף כא ע"ב ע"ש דכתבו כ"ש כו'.

קכח) משנה סוף פ"ק דעירובין יז, א. טור. וראה גם לקמן סי' שסו ס"ב.