קסד שיכול להתנות על הנטילה ובו ב' סעיפים:

א

א נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם לכל היום כולוא אפילו שלא בשעת הדחקב ובלבד שלא יסיח דעתוג משמירתן מנגיעה במקום מטונףד ואם הניחן בבתי ידים אין לך שמירה מעולה מזוה ומכל מקום אם נזדמנו לו מיםו מוכנים לפניו וא"צ לטרוח אחריהםז טוב שיחזור ויטול ולא יברך.

ולא בנטילת שחרית לבד מועיל תנאי אלא כל היום בכל זמן שנוטל ידיו שלא לצורך אכילת פת כגון לדבר שטיבולו במשקהח או שיוצא מבית הכסאט מתנה עליהן לאכילת פת שיאכל אח"כי לפייא שנטילת ידים צריכה כוונה כמ"ש בסי' קנ"חיב ואע"פ שלטיבול במשקה ויוצא מבית הכסא לא יברך על נטילת ידים ובשעת אכילה ג"כ לא יברך על נטילת ידים על זה שנטל כבר אין בכך כלום שהרי פטור הוא מן הנטילה כיון שידיו שמורותיג.

אבל אם אינו נוטל אלא לצורך אכילת פת שיאכל אח"כ אסור כי תקנת חכמים היא שתהא תיכף לנטילת ידים סעודהיד משא"כ כשנוטל שלא לצורך אכילת פת אלא שמתנה עליהן שיוכל לאכול ע"י זה אח"כ אינו מחוייב כלל לאכול עכשיו ואח"כ כשבא לאכול כבר הוא פטור מן הנטילה ולא חלה עליו תקנת החכמים כלל שלא תיקנו אלא בנוטל לאכילה שיאכל מיד וזה לא נטל לאכילה אלא לדבר אחרטו.

ואם נטל ידיו לאכילה מועלת נטילה זו גם לאכילה אחרת אם שמר ידיו ואפילו תנאי אין צריךטז שהתנאי אינו אלא משום כוונהיז וזה נתכוין (לנטילה באכילה) [לאכילה בנטילה] זו.

ועכשיו נהגו שלא להתנות על הנטילה לפי שיש אומריםיח שאין תנאי מועיל אלא בשעת הדחק לפי שחששו שמא יבואו להאכילו דבר האסור כשיראוהו אוכל בלא נטילה שיסברו שהוא נכרי ומכל מקום אם יושב בעגלה עם נכרי ואין ממתינים עליו הרי זה שעת הדחקיט:


א) רב חולין קו, ב.

ב) שם קז, א וכלישנא בתרא. טור ושו"ע ס"א.

ג) רמב"ם הל' ברכות פ"ו הי"ז. טור ושו"ע שם.

ד) רש"י חולין שם ד"ה ומתנה. טור ורמ"א שם.

ה) כל בו סי' כג בשם ה"ר דוד ב"ר לוי. ים של שלמה חולין פ"ח סי' מא. מ"א ס"ק ג.

ו) סמ"ג עשין כז הל' נט"י. שו"ע שם.

ז) מ"א ס"ק ד.

ח) ראה לקמן סי' תעה ס"ב.

ט) מ"א ס"ק ה. ואם רוצה לאכול מיד ע' לקמן רס"י קסה.

י) רבינו יונה ברכות ספ"ח (מא, ב) ד"ה נוטל. ב"י ד"ה ומ"ש רבינו פרץ. רמ"א ס"א.

יא) מ"א שם וס"ק ב.

יב) סעיף יג, מחלוקת אם מועיל בדיעבד בנמלך, וכאן כו"ע מודו שלכתחלה צריך להתנות ומועיל. וראה גם לעיל סי' קנט ס"כ.

יג) ט"ז ס"ק ד. וראה כעין זה גם לעיל סי' קנח סוף סי"ג.

יד) כדלקמן רס"י קסו וש"נ.

טו) מ"א ס"ק ו.

טז) מ"א שם.

יז) מ"א ס"ק ב.

יח) טור בשם סמ"ג עשין כז הל' נט"י. הגהת סמ"ק סי' קפא. מרדכי ברכות פ"ח רמז קצה. רש"ל בים של שלמה חולין פ"ח סי' כב. הובא במ"א ס"ק א.

יט) רש"ל שם. מ"א שם.