קסז מקום וזמן הבציעה ומי הוא הבוצעא ובו כ"ג סעיפים:

א

א מצות עשה מן התורהב לברךג את ה' אחר אכילת מזוןד שנאמרה ואכלת ושבעת וברכת את ה' וגומר ומדברי סופרים לברך לפני כל אכילה ושתיהו אמרוז אם כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן וכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאלו נהנה מקדשי שמיםח שנאמרט לה' הארץ ומלואה.

ועל כל אוכל ומשקה מברך עליהם ברכה כוללת לכמה מיניםי כמו בורא פרי האדמה לכל מיני פירות הארץיא ובורא פרי העץ לכליב פירות העץיג חוץ מן היין והפתיד שמתוך חשיבותן קבעו להן ברכה לעצמןטו שהיין הוציאוהו מכלל פירות האילן לברך עליו בורא פרי הגפן מפני חשיבותו שמשמח את הלבטז שנאמריז ויין ישמח לבב אנוש והפת הוציאו מכלל פירות הארץ לברך עליו המוציא לחם מן הארץ מפני חשיבות הלחם שסועד הלביח שנאמריט ולחם לבב אנוש יסעד:


א) בכת"י: דיני ברכת המוציא ומקום הבציעה ומי הוא הבוצע.

ב) ברכות מח, ב. רמב"ם הל' ברכות פ"א ה"א. סמ"ג מ"ע כז. חינוך מצוה תל. וכ"ה בלוח ובסדר ברה"נ פ"א ה"א.

ג) ראה לקו"ש חכ"ד ע' 67. העו"ב תשלא ע' 62. תשלב ע' 34.

ד) ראה העו"ב תשלא ע' 66. תשלב ע' 37. תשלג ע' 57. תשלד ע' 35.

ה) דברים ח, י. וראה לקו"ש שם.

ו) רמב"ם שם ה"ב. תוס' ברכות לה, א ד"ה לפניו. וכ"ה בלוח ובסדר ברה"נ שם. וראה גם חידושי צמח צדק ו, ג.

ז) ברכות לה, א. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"א ע' ז.

ח) ברכות שם. וכן הוא בלוח ובסדר ברה"נ שם. וראה הלשונות לקמן סכ"ג. סי' קסח ס"ז. סי' קעד ס"ח. סי' קפה ס"ג. סי' קצו ס"א. סי' ריב ס"ז. לוח ברה"נ פ"ב הי"א. פ"ד הי"א. סדר ברה"נ פ"ג הי"ג. פ"ח ה"י. פי"א ה"א.

ט) תהלים כד, א. וראה לקו"ש שם.

י) משנה ופרש"י ברכות רפ"ו. גמ' שם לה, ב. וראה לקמן סי' רב קו"א סק"א. וכ"ה בלוח ובסדר ברה"נ פ"א ה"ב.

יא) כדלקמן רס"י רג וש"נ.

יב) בכת"י: לכל מיני פירות האילן. ועד"ז בלוח ובסדר ברה"נ שם.

יג) כדלקמן רס"י רב וש"נ. בלוח ובסדר ברה"נ שם הוסיף: ושנ"ב לשאר כל אוכלין ומשקין.

יד) משנה ר"פ כיצד מברכין שם. וכ"ה בלוח ובסדר ברה"נ שם.

טו) רש"י שם ד"ה כיצד.

טז) ברכות לה, ב. וכ"ה בלוח ברה"נ שם. וראה לקמן סי' רב ס"י "שסועד ומשמח הלב". וראה העו"ב (ירות"ו) ח"א ע' ח.

יז) תהלים קד, טו.

יח) ברכות שם. וכ"ה בלוח ברה"נ שם. וראה לקמן סי' קסח ס"ח וסי"ב שמטעם זה גם אין מברכין עליו במכל מקום.

יט) תהלים שם.