יא

יא שכח ואכל ולא בירך המוציא אם נזכר בתוך הסעודה מברך על מה שיאכל מעתה ואם לא נזכר עד שגמר סעודתו אין מברך על מה שאכלקלו שברכת הנהנין דומה לברכת המצות שאין מברכים אלא עובר לעשייתן ולא אח"כקלז אלא א"כ היא מצוה שאי אפשר לברך עליה עובר לעשייתן כמו שנתבאר בסי' קנ"חקלח ויש מי שחילקקלט בין ברכת הנהנין לבין ברכת המצות שיכול לברך אח"כ אם לא בירך לפניהם ואע"פ שהעיקר כסברא הראשונהקמ טוב לחוש לדבריו בברכת הנהנין שאפשר לו לאכול עוד מעט ויברך בתחילה ויוצא לדברי הכלקמא:


קלו) ברכות נא, א. טור ושו"ע ס"ח.

קלז) ברכות שם. ראה לקמן סי' תלב ס"ה וש"נ.

קלח) סט"ז. וראה גם לעיל סי' ו ס"ה. לקמן סי' רסג קו"א סק"ג.

קלט) רשב"א ברכות נא, א ד"ה והתניא בשם ראב"ד הובא בב"י סוף סי' קעב. מ"א סקכ"א.

קמ) ב"י שם.

קמא) כל בו סי' כד (יז, א) הובא בב"י ד"ה כתב הכלבו. מ"א סקכ"א. וראה קובץ ד"ת (צפת) ח"ג ע' 84.