יב

יב אם הוא מסופק אם בירך ברכת המוציא אם לאו אינו חוזר ומברךקמב כי ברכת המוציא מדברי סופריםקמג וספק דברי סופרים להקל ואינו רשאי להחמיר על עצמו אלא שלא לאכולקמד אבל לא לברך שלא ליכנס לספק ברכה לבטלהקמה:


קמב) רמב"ם הל' ברכות פ"ד ה"ב. ופ"ח הי"ב. טור ושו"ע ס"ט. וסי' רט ס"ג.

קמג) רמב"ם שם. טור שם. לבוש ס"ט. ט"ז סק"י. וראה גם לעיל ס"א וש"נ.

קמד) שלא יהנה בלא ברכה כדלעיל ס"א. וראה גם לקמן סי' קפה ס"ג.

קמה) ראה טור וב"ח סו"ס כט, שמטעם זה אמרינן בכל מקום: ספק ברכות להקל (מחשש שם שמים לבטלה, כדלקמן סי' רטו ס"ג). וראה גם לקמן סי' קסח סוף סי"ב. תניא אגה"ת פי"א (ק, א). וכ"ה בדרך כלל גם בשוע"ר "ספק ברכות להקל", אבל בכמה מקומות (כמו כאן): ספק ברכות לבטלה (ראה סי' מו ס"י. סי' קפח ס"י-יא וסט"ו. סי' ריג ס"ד. סי' רצז ס"ט. סי' תפז ס"ג. סי' תקפב ס"ב. סדר ברה"נ פ"ה ה"ג). וראה שו"ת צמח צדק (חאו"ח סי' ג אות ו) ובחידושיו (עו, ג) שכיון שספק ברכות דרבנן להקל לכן יש חשש שם שמים לבטלה. וראה גם בחידושיו קצד, א ובפס"ד שלו קיד, א. וראה גם העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 84.