יג

יג אם במקום ברכת המוציא בירך שהכל נהיה בדברוקמו או שאמר בריך רחמנא מלכאקמז (דעלמאקמח) מריה דהאי פתא ואפילו לא הזכיר שם הפת כלל שאמר מריה דהאיקמט והיתה הפת מונחת לפניו יצא ואינו נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמיםקנ כיון שבירך על הפת שאוכל והזכיר שם ומלכות בברכתו כי רחמנא הוא שם ה'קנא בבבל (אע"פ שבתרגוםקנב הוא כינוי של רחוםקנג):


קמו) ברכות מ, ב ותוס' שם ד"ה ורבי. טור ושו"ע ס"י. וראה גם לקמן סי' רו ס"א. ואם בירך בפה"א בלוח שם  פ"א ה"ב פסק שלא יצא, ובסידור שם פ"א ה"ב השמיטו. ובחי' צ"צ על הש"ס יא, א פסק שיצא. ועי' בדי השלחן סי' מט סק"א. תורת מנחם לסידור שם סק"א. ואם בירך במכל מקום ראה לקמן סי' קסח סי"ב וש"נ.

קמז) כר' יוחנן בברכות שם. טור ושו"ע ס"י.

קמח) תוס' שם ד"ה אמר. שו"ע סי' ריד. וכ"ה לקמן שם ס"ב (לגבי ברכה בלה"ק). פרישה כאן אות ח. מ"א סקכ"ב. אלי' רבה סקט"ז (לגבי נוסח בריך רחמנא). ומכל מקום הכניסו במוסגר מספק, ולקמן סי' קפז ס"ד השמיטו (כמו בשו"ע כאן ס"י). אמנם בסדר ברה"נ פי"ג ה"ד: בריך רחמנא אלהנא מלכא דעלמא [הוספת אלהנא עפ"י רבינו יונה ברכות נד, ב ד"ה אמרי. ט"ז סי' ריט סק"ב]. וכ"ה בסדור בנוסח סדור תהלת ה' בברהמ"ז לקטנים. וראה אג"ק ח"ג ע' קלז.

קמט) ב"י ד"ה ואם בירך. ב"ח ד"ה ואם בירך. מ"א שם.

קנ) ראה גם לקמן סי' קפז ס"ד.

קנא) ט"ז סקי"א.

קנב) תהלים קיא, ד. קיב, ד. קמה, ח.

קנג) שאינו משמות המיוחדים להקב"ה, כדלעיל סי' פה ס"ב וש"נ.