יד

יד רבים שנתוועדו לאכול אחד מברך לכולםקנד והשאר יכוונו לבם לשמוע ויענו אמן והמברך יכוין לאמן שאומריםקנה ואפילו הם שנים לבד שבברכת המזון כל אחד מברך לעצמוקנו אחד מהם מברך המוציאקנז לפי שבסוף הסעודה הם מתפרדים זה מזה לפיכך אינן מצטרפין לברכה אחת אלא בזימון שלשה משא"כ בתחלת הסעודה שהם מתחברים וקובעים עצמן לאכול יחדקנח:


קנד) משנה ברכות מב, סע"א. טור ושו"ע סי"א.

קנה) ירושלמי ברכות פ"ז ה"ג. אור זרוע ח"א סי' קעח. רמ"א ס"ב. וראה גם לעיל ס"ג. וראה לקמן סי' ריג ס"ד דהיינו לכתחלה, ובדיעבד אפילו לא ענה אמן, וי"א אפילו לא נתכוונו.

קנו) כדלקמן סי' קצב ס"א וש"נ.

קנז) תוס' ברכות מה, א ד"ה אם. רא"ש שם פ"ו סי' לג. פ"ז סי' ו. טור ושו"ע שם.

קנח) תוס' שם. רא"ש פ"ז שם. מ"א סקכ"ג. וראה גם לקמן סי' קצב ס"א. סי' ריג ס"ב.