טו

טו במה דברים אמורים כשהסיבו על המטותקנט שהוא דרך קבע שכן היה מנהגם כשמתחברים לאכול בחבורה אחת היה כל אחד מיסב על מטתו ולא היה קבע סעודה בלא הסיבהקס אם הם אורחים הסועדים אצל בעל הביתקסא שדרך לתת לכל אחד ואחד בפני עצמו על השולחנות הקטנים אשר לפני כל אחד ואחד ואינם יודעים קביעותם עד שהסיבו יחד אבל אם יושבין בלא הסיבה על המטות עדיין אינן קבועים יחדקסב וכל אחד מברך לעצמו אבל בעל הבית עם בני ביתו אע"פ שישבו בלא הסיבה הרי הם קבועים ביחדקסג לפי שכל בני הבית נגררים אחר בעל הביתקסד ואחד מברך לכולם ואפילו בני חבורה שאינם בעל הבית עם בני ביתו אם אמרו נאכל כאן או במקום פלוניקסה כיון שהכינו מקום לאכילתם הרי נקבעו יחד אפילו לא הסיבו ולא אמרו שצריכין הסיבה אלא כשישבו פתאום בלי שום אמירה תחלה לאכול יחד במקום זהקסו.

ועכשיו שאין אנו רגילין בהסיבה הרי ישיבתנו בשולחן אחדקסז או בלא שולחן במפה אחתקסח חשובה קביעות אפי' לבני חבורה כמו הסיבה בימיהםקסט אבל אם אינם יושבין על שולחן אחד או מפה אחת אינן קבועים יחד אפי' הכינו מקום לאכילתם ואפי' בעל הבית עם בני ביתוקע.

והשמש אע"פ שאינו קבוע בישיבה אצל השולחן אלא עומד ומשמש ואוכל בלא קבע שהולך ובא תמיד באמצע אכילתו יוצא בברכת הבוצעקעא לפי שדרכו בכך וזו היא קביעתו לעמוד לשרת ולאכולקעב:


קנט) גמ' שם מב, ב. טור ושו"ע סי"א. והיינו בפת ויין, אבל בשאר אוכלים ראה לקמן רס"י ריג.

קס) רש"י שם מב, א ד"ה כל. תוס' שם ד"ה הסבו. ב"י ד"ה ואם היו בשם הרא"ה (פקודת הלויים ע' קכח). טור ושו"ע שם.

קסא) ירושלמי ברכות פ"ו ה"ו. הרב רבינו יונה ברכות מב, ב ד"ה ועוד. רא"ש פ"ו סי' לג.

קסב) הרב רבנו יונה שם.

קסג) טור. רמ"א סי"א.

קסד) הרב רבינו יונה ורא"ש שם.

קסה) גמ' שם מב, ב ורא"ש שם. הרב רבנו יונה שם ד"ה ואומר (בשם ר"י הזקן) הובא בב"י ד"ה ומ"ש רבנו ואם אמרו. טור ושו"ע שם.

קסו) שלטי גבורים שם (לא, א) אות ב.

קסז) תוס' שם מב, א ד"ה הסבו, ורא"ש שם. והרב רבנו יונה שם. טור ושו"ע שם.

קסח) הרב רבינו יונה שם. הרא"ה בפקודת הלויים שם. שו"ע שם.

קסט) טור ושו"ע שם.

קע) ב"י ד"ה והאידנא. ושו"ע שם.

קעא) שלטי גבורים שם (לא, א) אות ב. מ"א סקכ"ז.

קעב) ברכות מז, ב ולקמן סי' קצט ס"א (לענין זימון והוא הדין לענין ברכת המוציא דחד טעמא הוא). וראה גם מ"א שם.