טז

טז במה דברים אמורים שצריך שולחן אחד או מפה אחתקעג בבית אבל בשדה די בהכנת מקום שיאמרו נאכל כאן או במקום פלוניקעד ואפילו היה כל אחד רוכב על בהמתו ואוכל מככרו כיון שעמדו במקום אחד נקבעו יחד אע"פ שלא ירדו מהבהמותקעה.

אבל אם היו הולכין ואוכלים לא נקבעו אע"פ שאמרו נאכל יחדקעו ואפילו מהלכין ברגליהם ואוכלים מככר אחד אבל אם הולכים בספינה אחת ואמרו נאכל נקבעו באמירה זו אפילו כל אחד אוכל מככרו ואפילו שלא על מפה אחת אבל אם יושבים בעגלה יש להסתפקקעז אם דינם כרוכבים על גבי בהמה שהעגלה ג"כ מהלכת משא"כ בספינה שהיא אינה חשובה מהלכת אלא המים הולכים תחתיה והיא נחה לעולם על אותם המיםקעח או אפשר כיון שהם יושבים בעגלה אחת מצטרפין משא"כ ברוכבים שאף שהם יושבים הרי כל אחד הוא רוכב בפני עצמו.

ואם היו אוכלים בשדה מפוזרים ומפורדים אף על פי שאוכלין כולם בשעה אחת ומככר אחד כיון שלא קבעו מקום ואוכלין מפוזרין אין מצטרפיןקעט:


קעג) ולא מהני מה שהכינו מקום לאכילתם, כדלעיל סט"ו. מ"א סקכ"ו.

קעד) ברכות מב, ב. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 88.

קעה) הרב רבנו יונה שם בשם ר"י הזקן. טור ושו"ע סי"ב.

קעו) מ"א סקכ"ז.

קעז) מ"א שם.

קעח) ב"מ ט, ב. וראה לקמן סי' רמח קו"א סק"ב. וראה העו"ב תשמג ע' 42.

קעט) הרב רבנו יונה ברכות שם. שו"ע שם.